نوشته‌ها

خطرات بریس های دندانی

/
خطرات بریس های دندانی چیست؟ کلسیفیکاسیون و حفره های دندانی، از دست دادن اصلاح یا ریلپس یا بازگشت مشکل اتودنتیک، انکیلوز و ....