نوشته‌ها

اگر بعد از کشیدن دندان خونریزی متوقف نشود چه باید کرد؟

/
اگر بعد از کشیدن دندان خونریزی متوقف نشود چه باید کرد؟ آیا اگر محل دندان کشیده شده همچنان خونریزی داشته باشد می توان خوابید؟