عصب کشی یا درمان ریشه چیست؟

/
ریکاوری درمان ریشه چقدر طول می کشد؟ آیا بعد از درمان ریشه می توان غذا خورد؟ آیا بعد از درمان ریشه می توان سیگار کشید؟