آیا بعد از پیوند لثه می توان بریس های ارتودنسی را دریافت کرد؟

/
آیا بعد از پیوند لثه می توان بریس های ارتودنسی را دریافت کرد؟ آیا انجام پیوند لثه قبل از دریافت بریس ها ضروری است؟

خطرات بریس های دندانی

/
خطرات بریس های دندانی چیست؟ کلسیفیکاسیون و حفره های دندانی، از دست دادن اصلاح یا ریلپس یا بازگشت مشکل اتودنتیک، انکیلوز و ....

از کجا بدانیم به بریس های ارتودنسی نیاز داریم؟

/
چه سنی برای دریافت بریس ها بهتر است؟ آیا حتی اگر دندان های شما صاف باشند هم می توانید بریس دریافت کنید؟ ارتودنسی برای چه کسانی لازم است؟