نوشته‌ها

جلوگیری از شکست ایمپلنت های دندانی

/
عللی که منجر به شکست ایمپلنت دندانی شوند: عوامل باکتریایی، اکلوزال (عوامل مکانیکی)، و عوامل سیستمیک و روانی.شکست ایمپلنت دندانی باید با دقت تجزیه و تحلیل شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند تا علل آن شناسایی شوند

موکوزیت و پری ایمپلنتایتیس در اطراف ایمپلنت

/
موکوزیت اطراف ایمپلنت (peri-implant mucositis) و پری ایمپلنتایتیس (peri-implantitis) هر دو دارای مشخصه ویژه التهاب واکنشی در بافت های پیرامون ایمپلنت های دندانی هستند که می تواند منجر به تخریب بافت و در نهایت، شکست ایمپلنتی شود که به طور کامل با استخوان فک جوش خورده است.