نوشته‌ها

استفاده از نی بعد از کشیدن دندان!

/
چرا بعد از کشیدن دندان نباید از نی استفاده کرد؟ وقتی لخته خون شد می توان از نی استفاده کرد؟چند روز بعد از کشیدن دندان می توان از نی استفاده کرد؟