نوشته‌ها

فرنوم و لزوم جراحی فرنکتومی

/
فرنوم یا فرنولوم بافت همبندی است که دو بخش بدن را به یکدیگر متصل می کند تا در کنار یکدیگر بهتر عمل کنند. جراحی فرنکتومی لب و زبان دو عمل مشهور هستند