نوشته‌ها

رنگ پریدگی و سفید شدن لثه ها

/
علل رنگ پریدگی و سفید شدن رنگ لثه: لوکوپلاکیا، آنمی، آفت دهان، ژنژیویت، لیکن پلان دهانی، برفک دهان، کشیدن دندان، سفید کردن دندان، سرطان دهان و ...