نوشته‌ها

چه تفاوتی بین اینله و آنله وجود دارد؟

/
اینله حفره و فضاهای تو خالی درون دندان را در منطقه وسط کاسپ پرمی کند. آنله نه تنها حفره های داخل این فضاها را پر می کند، بلکه می تواند برای قسمت های بزرگ تر عمل کند، از جمله کاسپ