نوشته‌ها

دندان انکیلوز شده یا جوش خورده به فک

/
انکیلوز نوعی شرایط دندانی است که در آن دندان الیاف پریودنتال لیگامان خود را از دست می دهد، و باعث جوش خوردن آن با استخوان می شود.