نوشته‌ها

باندینگ دندانها با کامپوزیت

/
باندینگ کامپوزیت، بهترین روش برای درمان نقائص جزئی دندانی حتی دندان های سالم است. باندینگ دندان با کامپوزیت هیچ خطری را متوجه دندان ها نمی کند و در یک جلسه درمان تکمیل می شود.