نوشته‌ها

آیا بعد از پیوند لثه می توان بریس های ارتودنسی را دریافت کرد؟

/
آیا بعد از پیوند لثه می توان بریس های ارتودنسی را دریافت کرد؟ آیا انجام پیوند لثه قبل از دریافت بریس ها ضروری است؟